Điều khoản sử dụng nhà cái uy tín

Phần sau đây đưa ra các điều khoản sử dụng cho trang web keonhacai007.com.

Các điều khoản sử dụng được áp dụng:

https://keonhacai007.com/ – Là 1 “Web Site”

Chủ sở hữu của https://keonhacai007.com/ – “nhacaiuytin”

Mọi cá nhân, công ty hoặc tổ chức khác sử dụng https://keonhacai007.com/ – gọi là “Người dùng”

-Các điều khoản sử dụng được trình bày trên trang này – “Điều khoản”

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng nhà cái

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng Trang web và bạn có thể sao chép chúng để tham khảo.

1. Thỏa thuận và chấp nhận các điều khoản

Việc sử dụng Trang web của bất kỳ Người dùng nào phải tuân theo thỏa thuận và chấp nhận Điều khoản. Việc bạn sử dụng Trang web cấu thành một thỏa thuận và chấp nhận các Điều khoản mà không có bất kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc xóa nào.

2. Cập nhật và sửa đổi các điều khoản

Chủ sở hữu hoặc đại lý thay mặt Chủ sở hữu có thể cập nhật hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

3. Mô tả dịch vụ

Trang web cung cấp thông tin, đánh giá, tin tức và so sánh liên quan đến cờ bạc và các trang web cờ bạc.

Trang web không phải là nhà điều hành cờ bạc hoặc nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc. Trang web không chấp nhận hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch cờ bạc.

4. Sự riêng tư

Chính sách bảo mật của trang web xác định cách trang web và chủ sở hữu xử lý thông tin về người dùng.

Chính sách bảo mật

5. Trang web của bên thứ ba

Trang web chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba bên ngoài, bao gồm các trang web cung cấp dịch vụ cờ bạc. Trang web không kiểm soát các trang web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác có sẵn từ các trang web của bên thứ ba này.

Bằng cách truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân theo tất cả các quy tắc và điều khoản sử dụng của trang web đó và bạn không thể buộc Trang web hoặc Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do trang web của bên thứ ba hoặc trong kết nối với việc sử dụng một trang web của bên thứ ba.

6. Nghĩa vụ của điều khoản sử dụng người dùng

Nghĩa vụ điều khoản sử dụng

Với tư cách là Người dùng, bạn có trách nhiệm kiểm tra các quy tắc và điều khoản sử dụng liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Với tư cách là Người dùng, bạn có trách nhiệm kiểm tra các luật hiện hành trong khu vực của mình trước khi sử dụng dịch vụ của bất kỳ trang web bên thứ ba nào được liên kết trên Trang web.

Bạn đồng ý với tư cách là Người dùng không sao chép, sao chép, bán, trao đổi hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào bất kỳ nội dung nào trên Trang web.

Khi Trang web cho phép gửi nội dung từ Người dùng, bạn với tư cách là Người dùng đồng ý với những điều sau:

  • Bạn là tác giả và chủ sở hữu duy nhất của bất kỳ nội dung nào bạn gửi
  • Mọi nội dung bạn gửi đều chính xác theo sự hiểu biết tốt nhất của bạn
  • Bạn không được gửi bất kỳ nội dung nào mà bạn biết là sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm
  • Bạn không được gửi bất kỳ nội dung nào vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu khác của bên thứ ba
  • Bạn không được gửi bất kỳ nội dung nào vi phạm ở điều khoản sử dụng hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào
  • Bạn không được gửi bất kỳ nội dung nào có thể được coi là phân biệt chủng tộc, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, tục tĩu, thù địch hoặc phân biệt đối xử
  • Bạn sẽ bồi thường cho Trang web và Chủ sở hữu đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát do bất kỳ nội dung nào bạn gửi.

7. Từ chối trách nhiệm

Trang web và Chủ sở hữu thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng thông tin, nội dung và liên kết được cung cấp trên Trang web là chính xác.

Dưới vai trò điều khoản sử dụng người dùng, bạn đồng ý rằng trang web này và/hoặc Chủ sở hữu không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc bị kiện cáo về bất kỳ sai sót nào, bao gồm trong thông tin, nội dung và liên kết được cung cấp trên trang web, cũng như bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do sai sót đó gây ra.

Với tư cách là Người dùng, bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả thông tin, nội dung và liên kết được cung cấp trên Trang web được cung cấp cho bạn và bạn tự chịu rủi ro.

Bạn không thể và sẽ không buộc Trang web và/hoặc Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào dưới bất kỳ hình thức nào gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi thông tin, nội dung và liên kết được cung cấp trên Trang web.

8. Quyền bảo lưu

Trang web và Chủ sở hữu bảo lưu tất cả các quyền của họ liên quan đến tất cả thông tin và nội dung được cung cấp trên trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu khác.

Việc sử dụng bất kỳ quyền nào của Trang web hoặc của Chủ sở hữu cần có sự cho phép bằng văn bản từ Trang web hoặc Chủ sở hữu.

9. Thông báo về sự không chính xác hoặc vi phạm bản quyền

Nếu bạn là Người dùng và tin rằng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp trên Trang web có thể không chính xác hoặc vi phạm bản quyền, bạn có thể thông báo cho Trang web theo điều khoản 11 của các Điều khoản này.

10. Các câu hỏi liên quan đến các Điều khoản này

Nếu bạn là Người dùng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản này, bạn có thể liên hệ với trang web theo điều khoản 11 của các Điều khoản này.

11. ngôn ngữ của điều khoản

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Việt của các Điều khoản này và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

12. Điều khoản sử dụng có thể thi hành

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này không thể thi hành được trong phạm vi quyền hạn của Người dùng, thì các điều khoản đó có thể không được áp dụng.

Trong trường hợp một hoặc nhiều điều khoản không thể thi hành, tất cả các điều khoản khác trong các Điều khoản này vẫn được áp dụng.

Tắt [X]